Iklan Pengambilan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah KPLI-SR & KPLI j-QAF Ambilan Januari 2011
Makluman : Anda dinasihatkan agar membaca iklan dan memahami syarat-syarat permohonan yang telah ditetapkan sebelum membuat permohonan Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR). Untuk membuat permohonan, sila klik pada 'Permohonan KPLI-SR & KPLI j-QAF'

A. IKLAN PERMOHONANKementerian Pelajaran Malaysia mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) Mod Latihan Perguruan Sepenuh Masa dan Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI j-QAF) Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) di Institut Pendidikan Guru(IPG).
1. KETERANGAN PROGRAM1.1

Nama Program

:

KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR) Mod Latihan Perguruan Sepenuh Masa
Tempoh Pengajian

:

1(Satu) Tahun
Mod Kursus

:

Sepenuh Masa

1.2

Nama Program

:

KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR)j-QAF Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah
Tempoh Pengajian

:

1(Satu) Tahun Dan 6(Enam) Bulan
Mod Kursus

:

Latihan Perguruan Berasakan Sekolah (LPBS)


2. SYARAT DAN KELAYAKAN ASAS2.1

KewarganegaraanPemohon mestilah warganegara Malaysia.


2.2

KesihatanCalon hendaklah sihat fizikal dan mental.


2.3

Umura.

Umur tidak melebihi 35 tahun pada 31 Januari 2011 iaitu lahir pada atau selepas 31 Januari 1976.

2.3

Kelayakan Akademik
a.

Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau setaraf dengannya daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) tempatan atau luar negara.b.

Memiliki ijazah yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Pemohon perlu merujuk laman sesawang JPA di alamat berikut : http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.aspc

Calon Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) j-QAF Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) hendaklah memiliki ijazah sama ada dalam bidang Pengajian Islam atau Pengajian Bahasa Arab atau al-Quran atau bidang yang berkaitand.

Memiliki kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM atau SPM(V) serta lulus ujian lisan atau Prinsipal Bahasa Melayu di peringkat STPM.e.

Lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau SPM(V).3. SYARAT TAMBAHAN


3.1


Calon yang memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 2.75 ke atas diberi keutamaan.


3.2


Calon hendaklah aktif dalam kegiatan kokurikulum


3.3


Calon yang memiliki ijazah yang bertepatan dengan bidang pengkhususan dan pengalaman mengajar akan diberi keutamaan.


3.4


Bagi pemohonan bidang pengajian di SJKC, calon perlu memiliki kepujian dalam Bahasa Cina di peringkat SPM atau SPM(V) kecuali permohonan bagi bidang pengkhususan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan;
Bagi pemohonan bidang pengajian di SJKT, calon perlu memiliki kepujian dalam Bahasa Tamil di peringkat SPM atau SPM(V) kecuali permohonan bagi bidang pengkhususan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris .


3.5


Calon hendaklah bersedia ditempatkan di mana-mana sekolah termasuk di kawasan pedalaman.


4. CALON YANG TIDAK LAYAK MEMOHON


4.1


Calon yang telah memiliki kelayakan ikhtisas perguruan seperti Ijazah Sarjana Muda dengan Pendidikan, Diploma dengan Pendidikan, Diploma Pendidikan, Diploma Perguruan atau Sijil Perguruan.


4.2


Calon yang masih lagi terikat dengan Kontrak Perkhidmatan Agensi Kerajaan termasuk yang sedang mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Mod Kursus Dalam Cuti(KDC) atau Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah(LPBS) kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia.


4.3


Calon yang pernah meletakkan jawatan dalam perkhidmatan kerajaan.


4.4


Calon yang pernah dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses tindakan tatatertib semasa dalam perkhidmatan atau dalam latihan.


4.5


Calon yang pernah atau sedang disabitkan dalam kesalahan penyalahgunaan dadah atau jenayah.

5. BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN


5.1

Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah(KPLI-SR) Mod Sepenuh Masa5.1.1

Sekolah Kebangsaan (SK).Bil.

Bidang

Bil.

Bidang

1.

Prasekolah

3.

Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan

2.

Bahasa Inggeris

4.

Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan5.1.2

Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC).Bil.

Bidang

Bil.

Bidang

1.

Prasekolah

9.

Pendidikan Seni Visual

2.

Bahasa Melayu

10.

Pendidikan Jasmani

3.

Bahasa Inggeris

11.

Bimbingan dan Kaunseling

4.

Matematik

12.

Pendidikan Pemulihan

5.

Sains

13.

Kemahiran Hidup

6.

Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

14.

Pendidikan Muzik

7.

Pendidikan Khas Masalah Pendengaran

15.

Pengajian Sosial

8.

Pendidikan Khas Masalah Penglihatan

5.1.3

Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT).Bil.

Bidang

Bil.

Bidang

1.

Prasekolah

9.

Pendidikan Seni Visual

2.

Bahasa Melayu

10.

Pendidikan Jasmani

3.

Bahasa Inggeris

11.

Bimbingan dan Kaunseling

4.

Matematik

12.

Pendidikan Pemulihan

5.

Sains

13.

Kemahiran Hidup

6.

Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

14.

Pendidikan Muzik

7.

Pendidikan Khas Masalah Pendengaran

15.

Pengajian Sosial

8.

Pendidikan Khas Masalah Penglihatan
5.2

Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR)j-QAF Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS)5.2.1

Bidang pengajian yang ditawarkan adalah seperti berikut:
(i) Bahasa Arab
(ii) Pendidikan Islam
(iii) Pendidikan Islam Pendidikan Khas j-QAF

6. CARA MENGEMUKAKAN PERMOHONAN


6.1

Permohonan hanya boleh dibuat secara atas talian (online) dengan melayari laman sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat: http://kpli.moe.gov.my/application_jan2011/ mulai 11 Oktober 2010.
6.2

Permohonan atas talian boleh dibuat dengan menggunakan Nombor Pengenalan Individu (PIN) yang boleh dibeli di Bank Simpanan Nasional (BSN) di seluruh negara dengan bayaran sebanyak RM 6.00 (Ringgit Malaysia Enam sahaja) melalui saluran kaunter, ATM dan perbankan Sistem Maklumat Ringkas (SMS).


6.3

Pemohon dinasihatkan melayari laman sesawang tersebut bagi mendapatkan maklumat iklan, kesesuaian ijazah dengan bidang pengkhususan, struktur program dan kalendar aktiviti sebelum membuat permohonan.


6.4

Calon dibenarkan mengemukakan SATU permohonan sahaja.


6.5

Calon boleh menggunakan nombor PIN yang sama untuk membuat pindaan butiran kepada permohonan yang telah dihantar. Pindaan butiran permohonan dihadkan tiga kali sahaja dan hendaklah dibuat sebelum tarikh tutup permohonan.


6.6

Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.

7. MAKLUMAN DAN PERHATIAN


7.1

Calon yang memenuhi syarat dan kelayakan asas untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah ini diwajibkan menduduki Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia (Malaysian Teacher Selection Test – MTeST) dan menghadiri temu duga yang akan ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. (Sila rujuk Kalendar Aktiviti Permohonan KPLI Ambilan Januari 2011 di dalam Iklan Permohonan Kursus Perguruan Lepas Ijazah untuk maklumat lanjut.)
7.2

Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai ijazah yang tepat dan bersesuaian dengan bidang yang dipohon. (Sila rujuk senarai kesesuaian ijazah di dalam Iklan Permohonan Kursus Perguruan Lepas Ijazah ini untuk maklumat lanjut).
7.3

Calon yang dipanggil menduduki MTeST dikehendaki mencetak TiketPanggilan Ujian daripada laman web Kementerian Pelajaran Malaysia dan dibawa bersama semasa ujian.
7.4

Calon yang layak dipanggil temu duga dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Lembaran Pernyataan Hasrat, dan Borang Butiran Diri daripada laman sesawang. Borang Butiran Diri dan Lembaran Pernyataan Hasrat yang telah diisi dan dilengkapkan hendaklah dibawa bersama-sama dengan dokumen-dokumen lain pada hari temu duga. Bahagian Pendidikan Guru tidak akan mengeluarkan makluman secara bersurat kepada calon.
7.5

Calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia atau badan berkanun dikehendaki membawa Surat Pengesahan Ketua Jabatan semasa temu duga.
7.6

Calon yang berjaya ditawarkan kursus akan menerima surat tawaran rasmi semasa melapor diri di Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan.
7.7

Calon adalah dinasihatkan supaya terlebih dahulu membuat semakan kepada status kelayakan ijazah yang diiktiraf oleh kerajaan dengan melayari portal di alamat berikut :
http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp


7.8

Maklumat permohonan yang tidak lengkap atau tidak benar, boleh mengakibatkan permohonan ditolak.

8. TARIKH TUTUP PERMOHONAN


Permohonan bagi Ambilan Januari 2011 ditutup pada 24 Oktober 2010.

9. PENDAFTARAN


Calon yang ditawarkan tempat mengikuti kursus ini akan mendaftar di Institut Pendidikan Guru yang ditentukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tarikh yang akan ditetapkan. Calon yang telah ditemu duga dan tidak menerima sebarang maklumat dalam tempoh satu (1) bulan selepas tarikh pendaftaran di Institut Pendidikan Guru adalah dianggap tidak berjaya. Bahagian ini tidak akan mengeluarkan maklumat secara bersurat kepada calon.

10. IKATAN PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU


Calon yang ditawarkan mengikuti kursus di Institut Pendidikan Guru adalah tertakluk kepada ikatan Perjanjian Pendidikan Guru seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Calon hendaklah bersetuju dan patuh dengan kontrak perjanjian untuk berkhidmat di mana-mana sekolah atau institusi pendidikan seperti yang diarahkan oleh pihak kerajaan setelah tamat berkursus.

11. ALAMAT BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


Sila hubungi alamat berikut sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan permohonan :


BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ARAS 3, BLOK E13, PARCEL E
KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
( u.p : Unit Pengurusan Pengambilan Pelajar )

Nombor Telefon :

03-88841260
03-88841254
03-88841253
03-88841371
03-88841235


URUSETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
Cawangan Sabah
d/a Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya
Peti Surat 10491
88805
Kota Kinabalu, Sabah

Nombor Telefon :

088–236804


URUSETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
Cawangan Sarawak
Jalan College

93259 Kuching, Sarawak

Nombor Telefon :

082 – 258045B. KESESUAIAN IJAZAH DENGAN BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN

Berikut adalah kesesuaian ijazah dengan bidang pengkhususan yang ditawarkan:

1. Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) Mod Latihan Perguruan Sepenuh Masa

Bil

Kod Bidang Pengkhususan

Bidang Pengkhususan

Kesesuaian Ijazah

1.

A150M0000P (SJKC)
A160M0000P (SJKT)

Bahasa Melayu

1.

Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (UM)
Major : Kesusasteraan Melayu
Minor : Bahasa Melayu

2.

Ijazah Sarjana Muda Pengajian BahasaMelayu (USM)
Major : Pengajian Bahasa Melayu
Minor : Pengurusan

3.

Ijazah Sarjana Sastera (USM)
Major : Pengajian Bahasa Melayu
Minor : Komunikasi

4.

Ijazah Sarjana Muda Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu) (UPM)
Major : Bahasa dan Linguistik Melayu
Minor : Komunikasi

5.

Ijazah Sarjana Muda Sastera (UPM)
Major : Sastera
Minor : Bahasa Melayu

6.

Ijazah Sarjana Muda Sastera (UPM)
Major : Bahasa dan Linguistik Melayu
Minor : Pembangunan Keluarga

7.

Ijazah Sarjana Muda Sastera (UKM)
Major : Persuratan Melayu
Minor : Linguistik

2.

A110E0000P (SK)
A150E0000P (SJKC)
A160E0000P (SJKT)

Bahasa Inggeris

1.

Sains Kemanusiaan (Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan) - UIA

2.

Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan / Pengajian Inggeris - USM

3.

Bahasa Inggeris - UM

4.

Pengajian Inggeris - UKM

5.

Bahasa Inggeris (Major) dan Kesusasteraan Bahasa Inggeris (Minor) - UPM

3.

A110C0000P (SK)

Bahasa Cina


Bidang Bahasa
Bahasa Cina (Major) / Bahasa Tionghua (Major) / Chinese Studies / Chinese and Management Studies

4.

A110T0000P (SK)

Bahasa Tamil


Bidang Bahasa
Bahasa Tamil (Major) / Pengajian
India (Major)

5.

A151M0000P (SJKC)
A161M0000P (SJKT)

Matematik

1.

Matematik / Permodelan Matematik / Statistik /Statistik Gunaan /Sains Pemutusan

2.

Matematik (Industri / Kewangan / Komputasi)

3.

Sains Aktuari - UKM

4.

Sains Gunaan (Matematik / Aktuari) - UTM

6.

A151S0000P (SJKC)
A161S0000P (SJKT)

Sains

Animal Sc / Applied Chemistry / Applied Sc / Biochemistry / Biohealth Sc / Biological Sc / Biology / Biomedical Sc / Biomedicine / Bioscience / Chemical Sc / Chemistry / Dental Sc / Dental Surgeon / Doctor of Dental Surgeon / Doctor of Medicine / Doctor of Medicine (M.D) / Doctor of Veterinary Medicine / Ecology & Biodiversity / Genetic / Genetic & Molecular Biology ? health Physics / Industrial Chemistry / Industrial Physics / Material Sc / Medicine & Surgery / Microbiology / Optometry / Petroleum Chemistry / Pharmacy / Physics with Electronic / Science / Zoology

7.

A157B0000P (SJKC)
A167B0000P (SJKT)

Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

Biologi/ Bioperubatan Kejuruteraan/ Perubatan/ Sains Pertuturan/ Sains Audiologi, Terapi Cara Kerja/ Sains Kognitif/ Psikologi/ Biologi/ Psikologi Belia dan Pembangunan Komuniti/ Psikologi Kanak-kanak dan Keluarga/ Pendidikan Awal Kanak-kanak/ Psikologi Kaunseling/ Kejururawatan/ Bimbingan dan Kaunseling/ Prasekolah

8.

A157D0000P (SJKC)
A167D0000P (SJKT)

Pendidikan Khas Masalah Pendengaran

9.

A157L0000P (SJKC)
A167L0000P (SJKT)

Pendidikan Khas Masalah Penglihatan

10.

A156V0000P (SJKC)
A166V0000P (SJKT)

Pendidikan Seni Visual

1.

Sarjana Muda Seni Halus dgn Kepujian (Grafik Komunikasi) – (USM)

2.

Sarjana Muda Seni Halus dgn Kepujian (Reka Bentuk Teknologi Media Baru – (USM)

3.

Sarjana Muda Seni Halus dgn Kepujian (Reka Bentuk Produk) – (USM)

4.

Sarjana Muda Sastera dgn Kepujian Seni Halus – USM

5.

Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Halus) – (UITM)

6.

Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Reka Grafik) – (UITM)

7.

Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Tekstil) – (UITM)

8.

Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Reka Seramik) – (UITM)

9.

Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian(Seni Reka Fesyen) – (UITM)

10.

Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Reka Logam Halus) – (UITM)

11.

Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Reka Perindustrian) – (UITM)

12.

Ijazah Sarjana Muda Teknologi seni Visual dgn Kepujian – (UMS)

13.

Ijazah Sarjana Muda Sastera dgn Kepujian (Seni Kreatif) – (UMS)

14.

Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dgn Kepujian (Seni Halus) – (UNIMAS)

11.

A156J0000P (SJKC)
A166J0000P (SJKT)

Pendidikan Jasmani

1.

Sains Sukan
i) Pengurusan
ii) Kejurulatihan
iii) Fisiologi Sukan
iv) Psikologi Sukan

2.

Sains Senaman dan Sukan

12.

A157K0000P (SJKC)
A167K0000P (SJKT)

Bimbingan dan Kaunseling

1.

Kaunseling (UM / UMT / UNIMAS / UUM / USIM)

2.

Psikologi Kaunseling (UMS)

13.

A157C0000P (SJKC)
A167C0000P (SJKT)

Pendidikan Pemulihan

1.

Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (UM)
Major : Kesusasteraan Melayu
Minor : Bahasa Melayu

2.

Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Melayu (USM)
Major : Pengajian Bahasa Melayu
Minor : Pengurusan

3.

Ijazah Sarjana Sastera (USM)
Major : Pengajian Bahasa Melayu
Minor : Komunikasi

4.

Ijazah Sarjana Muda Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu (UPM)
Major : Bahasa dan Linguistik
Minor : Komunikasi

5.

Ijazah Sarjana Muda Sastera (UPM)
Major : Sastera
|Minor : Bahasa Melayu

6.

Ijazah Sarjana Muda Sastera (UPM)
Major : Bahasa dan Linguistik Melayu
Minor : Pembangunan Keluarga

7.

Ijazah Sarjana Muda Matematik/ Matematik Industri/ Matematik
Kewangan/ Matematik Komputasi/ Pemodelan Matematik

8.

Memperoleh kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia

9.

Memperoleh kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia)

14.

A154K0000P (SJKC)
A164K0000P (SJKT)

Kemahiran Hidup

1.

Bidang Kejuruteraan
i) Kejuruteraan (Awam/Mekanikal/Elektrik/Elektronik/Mekatronik/Pembuatan/
Pembinaan/Pengeluaran/Pertanian/Mekanik/Automotif.
ii) Rekabentuk (Senibina/Industri/Produk)
iii) Teknologi Perabot

2.

Bidang Perniagaan
i) Pentadbiran Perniagaan*
ii) Pengurusan Perniagaan
iii) Perakaunan
iv) Perniagaan Tani

*Kecuali
-Pentadbiran Perniagaan(Pengurusan Sumber Manusia)

**Kecuali
-Perakaunan Sistem Maklumat

3.

Bidang Pertanian
i) Bioindustri(Pertanian/Hortikultur/Landskap)
ii) Sains Pertanian/Perhutanan/Agroteknologi/Hortikultur
iii) Bioteknologi (Sains Pertanian)
iv) Senibina Landskap

15.

A157M0000P (SJKC)
A167M0000P (SJKT)

Pendidikan Muzik

1.

Seni Muzik Komposisi/ Seni Muzik Persembahan/ Seni Lukis/ Seni Reka/ seni Persembahan (Seni Layar) - UITM

2.

Seni Persembahan Muzik/ Seni Persembahan Drama/ Seni Persembahan Tari - UM

3.

Seni Muzik (Seni Persembahan dan Pedagogi)/ Sastera (Muzik)/ Arahan dan Seni Lakon – USM

4.

Persembahan Muzik - UPM

5.

Muzik - UNIMAS

6.

Pengajian Muzik/ Pendidikan Seni Kreatif - UMS

16.

A156C0000P (SJKC)
A166C0000P (SJKT)

Pengajian Sosial

1.

Sains Sosial (Antropologi & Dakwah) – UDM

2.

Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa/Pengurusan Awam/
Pengurusan Kerja Sosial – UUM

3.

Sains Ukur & Geomatik – UiTM

4

Sastera (Geografi & Sejarah)/Sains Kemasyarakatan
(Antropologi/Sosiologi/Kerja Sosial – USM

5

Sosiologi & Antropologi/Geografi/Sejarah/Geologi/
Kerja Sosial – UMS

6

Sejarah & Tamadun/Sosiologi & Antropologi – UIA

7

Sains Sosial & Kemanusiaan (Antropologi & Sosiologi)/
Sains Sosial (Geografi/Sains Pembangunan/Kerja Sosial)/
Sastera (Sejarah)/Sains (Geologi/Sains Sekitaran) – UKM

8

Sains (Geologi – Geologi Gunaan/Geografi/ Sains &
Pengurusan Alam Sekitar)/Sastera (Sejarah/Pengajian
Kependudukan)/Kajian Asia Tenggara/Kejuruteraan
(Alam Sekitar) – UM

9

Pengajian Warisan – Universiti Malaysia Kelantan

10

Bacelor Sains (alam Sekitar)/Bacelor Pengurusan Alam
Sekitar – UPM

11

Sains Remote Sensing/Sains Geoinformatik – UTM

12

Kajian Khidmat Sosial/Pengajian Kerja Sosial – UNIMAS

IPTS/IPT Luar Negara (yang diiktiraf)

Geografi
Geoinformatik
Ilmu Kemanusiaan
Ilmu Kemasyarakatan
Sejarah
Sejarah & Tamadun
Sosiologi & Antropologi
Usuludin (Sejarah & Tamadun)

17.

A117P0000P (SK)
A157P0000P (SJKC)
A167P0000P (SJKT)

Prasekolah

Psikologi Belia dan Pembangunan Komuniti/ Psikologi Kanak-kanak dan Keluarga/ Psikologi Kaunseling/ Kejururawatan/ Sains Kognitif/ Psikologi/ Kaunseling/ Bimbingan dan Kaunseling/ Prasekolah/ Pendidikan Awal Kanak-kanak2. Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) j-QAF Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS)

Bil

Kod Bidang Pengkhususan

Bidang Pengkhususan

Kesesuaian Ijazah

1.

A210A0000L
A215A0000L
A217A0000L

Bahasa Arab
Pendidikan Islam
Pendidikan Islam Pendidikan Khas j-QAF

1

Aqidah dan Dakwah

2

Aqidah dan Falsafah

3

Bahasa Arab

4

Bahasa Arab dan Peradaban

5

Bahasa Arab dengan Pendidikan

6

Dakwah dan Pembangunan Insan

7

Dakwah dan Pembangunan Sumber Manusia

8

Dakwah dan Pengurusan

9

Pengajian Islam dan Bahasa Arab

10

Pengajian Al-Quran dan Qiraat

11

Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah

12

Pengajian Arab & Tamadun Islam

13

Pengajian Dakwah & Kepimpinan

14

Pengajian Islam

15

Pengajian Islam (Dakwah)

16

Pengajian Islam (Syariah)

17

Pengajian Islam (Usuluddin)

18

Pengajian Islam dan Pendidikan Bahasa Arab

19

Pengajian Islam dan Pengajian Melayu

20

Pengajian Islam dan Sejarah

21

Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat

22

Perbandingan Mazhab dan Hukum

23

Qiraat

24

Syariah dan Ekonomi

25

Syariah dan Pengajian Islam

26

Syariah dan Pengurusan

27

Syariah dan Pengajian Islam

28

Syariah dan Pengurusan

29

Syariah dan Politik

30

Syariah dan Undang-Undang

31

Tafsir

32

Tafsir dan Hadis

33

Tafsir dan Ulum Quran

34

Tahfiz Al-Quran dan Qiraat

35

Takhasus Qiraat

36

Tarbiah

37

Usuluddin

38

Usuluddin & Falsafah

39

Usuludin dan Perbandingan Agama


C. STRUKTUR PROGRAM

KPLI-SR MOD SEPENUH MASA

1.

Tempoh Pengajian


Tempoh pengajian bagi program ini ialah satu tahun iaitu dua semester. Calon yang berjaya terpilih akan ditempatkan di mana-mana institut pendidikan guru di seluruh Malaysia.2.

Komponen dan Mata Pelajaran


Komponen dan mata pelajaran KPLI Ambilan Januari 2011 adalah seperti berikut:


KOMPONEN

MATAPELAJARAN

Asas Dinamika Guru

1.

Bahasa Melayu Kini

2.

Pengurusan Sumber (Teknologi Maklumat & Komunikasi, Teknologi Pendidikan & Sains Perpustakaan)

3.

Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral

4.

Tamadun Islam

5.

Pendidikan Negara Bangsa Malaysia

6.

Pendidikan Alam Sekitar

7.

Bina Insan Guru

Pengetahuan & Ketrampilan Profesional

8.

Ilmu Pendidikan

Pengetahuan & Ketrampilan Pengkhususan

9.

Mata Pelajaran Major

10.

Mata Pelajaran Minor

Gerak Kerja Kokurikulum

11.

GERKO


· Pengurusan GERKO

· Unit Beruniform dan Sukan

Praktikum

12.

Latihan AmaliKPLI j-QAF MOD LPBS

1.

Tempoh Pengajian


Tempoh pengajian bagi program ini ialah lapan belas bulan iaitu tiga semester.
Calon yang berjaya terpilih akan ditempatkan di mana-mana institut pendidikanguru di seluruh
Malaysia.2.

Komponen dan Mata Pelajaran


Komponen dan mata pelajaran KPLI j-QAF Mod LPBS Ambilan Januari 2011
adalah seperti berikut:


KOMPONEN

MATAPELAJARAN

Pengajian Asas

1.


Bahasa Melayu Komunikasi

2.


Bahasa Inggeris Komunikasi

3.


Seni Dalam Pendidikan

4.


Pengurusan Sumber

5.


Penyuburan Diri Insan Guru

Pengajian Profesional

6.


Ilmu Pendidikan

Pengajian Kurikulum Persekolahan

7.


Major

8.


Minor 1

9.


Minor 2

Kokurikulum

10.


GERKO

Praktikum

11.


Latihan Amali

3.

Ikatan Perjanjian Pendidikan Guru


Calon yang telah menyempurnakan kursus adalah tertakluk dengan Ikatan Perjanjian
Pendidikan Guru.D.

KALENDAR AKTIVITI PERMOHONAN KPLI SR MOD SEPENUH MASA DAN KPLI j-QAF MOD LPBS


AMBILAN JANUARI 2011

Bil

Aktiviti

Tarikh

1

Iklan permohonan KPLI Ambilan Januari 2011.

10 Oktober 2010

2

Permohonan dibuka (Permohonan dibuat secara online).
Nombor PIN boleh didapati di Bank Simpanan Nasional seluruh negara.

11 Oktober 2010

3

Permohonan ditutup.
(Pindaan atau perubahan maklumat permohonan boleh dibuat sehingga tarikh tutup).

24 Oktober 2010

4

Semakan online nama calon yang berjaya menduduki Ujian MTeST.

08 November 2010

5

Ujian MTeST seluruh negara (Sila bawa Tiket Panggilan Ujian).

13 November 2010

6

Semakan online nama calon berjaya dipanggil temu duga.
(Pemohon yang berjaya dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Borang Butiran Diri dan Helaian Pernyataan Hasrat melalui Internet).

03 Disember 2010

7

Temu duga KPLI Ambilan Januari 2011.
(Sila bawa bersama
Surat Panggilan Temu Duga , Borang Butiran Diri dan Helaian Penyataan Hasrat yang dicetak melalui Internet yang telah dilengkapi).

13 hingga 24 Disember 2010

8

Semakan Tawaran calon berjaya ke Institut Pendidikan Guru (IPG).
(Calon boleh mencetak
surat tawaran sementara melalui internet. Surat Tawaran Rasmi boleh didapati selepas melapor diri di IPG).

22 Januari 2011

9

Pendaftaran calon di Institut Pendidikan Guru.
(Calon yang melapor diri boleh mendapatkan
Surat Tawaran Berkursus di Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan selepas mendaftar).

31 Januari 2011

Perhatian : Aktiviti dan Tarikh yang dinyatakan tertakluk kepada perubahan semasa.


UNTUK MEMBUAT PERMOHONANPermohonan KPLI-SR & KPLI j-QAF
Semakan maklumat permohonan
Kemaskini maklumat permohonan
5 ulasan:

 1. SALAM...
  SAYA NAK TANYA SIKIT LA..KALU SAYA NAK MINTAK KEMAHIRAN HIDUP UNTUK SJKC TAPI TAK AMBIL BHSA CINA DLM SPM BOLEH KE?

  THANKS...

  BalasPadam
 2. SALAM

  BOLEH X SAYA TANYA KALAU MACAM SAYA NAK MOHON KPLI-SR NI TAPI BIDANG YG SAYA AMBIK DI UNIVERSITI IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT...SO,BIDANG PENGKHUSUSAN YANG MANA KESESUAIAN IJAZAH YANG SAYA AMBIK NI? SAPA2 BOLEH TOLONG SAYA X?

  BalasPadam
 3. salam, bidang yang sy ambil di universiti ialah ijazah sarjana muda teknologi maklumat. bolehkah sy memohon kpli ni?

  BalasPadam
 4. salam..saya nak tanye,sy degree holder dr UTM, ijazah sains matematik..tp sy xambik bahasa tamil n cina mase SPM dulu..layak ke saya mohon kpli ini??

  BalasPadam
 5. salam...kalau lepasan ijazah rekabentuk produk boleh tak memohon bidang kemahiran hidup??

  BalasPadam

Sila nyatakan NAMA PENUH anda apabila memberikan komen atau pertanyaan. Setiap komen akan ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan. Komen yang tiada nama akan dipadamkan. Terima Kasih.

Dikuasakan oleh Blogger.