Format Soalan Peperiksaan Penguasa Kastam W41


PANDUAN DAN INFO CONTOH SOALAN PENGUASA KASTAM
http://jvsecurepay.com/access/81he/28?camp_id=1716

SUKATAN PEPERIKSAAN MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENGUASA KASTAM GRED W41

SEKSYEN A – PENGETAHUAN AM
Dalam seksyen ini, calon diuji pengetahuan berkenaan urusan perkastaman, pengurusan sumber ekonomi dan kewangan, perdagangan antarabangsa, pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi, keselamatan negara, undang-undang, bidang sains, bidang sosial, bidang sukan, bidang agama dan lain-lain perkembangan dalam negara dan luar negara.

Masa : 40 Minit
Soalan : 50 Soalan (Aneka pilihan)

SEKSYEN B – DAYA MENYELESAIKAN MASALAH

Seksyen ini mengukur daya menyelesaikan masalah calon dengan menggunakan item-item yang berkonsepkan perkara-perkara berikut:
(i) Kemahiran Logik
(ii) Kemahiran Menginterpretasi Data
(iii) Konsep Matematik dan Akaun

(i)Kemahiran Logik
Calon diuji dari aspek pengetahuan, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat.

(ii)Kemahiran Menginterpretasi Data
Calon diuji dengan menggunakan pelbagai perangkaan dan data-datauntuk dianalisis.

(iii) Konsep Matematik dan Akaun
Calon diuji dengan konsep Matematik dan Akaun, kemahiran numeric serta kuantitatif untuk mengukur kemahiran asas matematik, pemahaman konsep dan kebolehan berfikir secara kuantitatif.

Masa : 45 minit
Soalan : 40 soalan (Aneka pilihan)


SEKSYEN C - UJIAN PSIKOMETRIK

Calon-calon dikehendaki menjawab item-item yang mengukur gagasan personaliti calon iaitu kepimpinan, kebolehan sosial, komunikasi, toleransi, kerjasama, kestabilan emosi, integriti, disiplin dan kejujuran.

Masa : 1 jam
Soalan : 200 soalan (Aneka pilihan)
PANDUAN DAN INFO CONTOH SOALAN PENGUASA KASTAM:
Daftar e-mail di : https://groups.google.com/forum/#!forum/penguasakastamw41Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url